СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА“ – след 7 клас

Характеристики:

1 паралелка с разширено изучаване на английски език

Срок на обучение – 5 години.

ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията „Строителен техник“.

От тук може да се изтегли: Учебен план на специалността

Реализация:  В държавни и частни фирми, занимаващи се със строителна дейност, като:
– технически ръководител в строителни фирми;
– чертожник в проектански бюра;
– възможност за собствена фирма и извършване на строително монтажни работи.

Учениците получават  знания по строителни материали, сградостроителство, геодезия, стоманобетон, технология и организация на строителството, архитектурно проектиране, саниране на сгради, умения за техническо и компютърно чертане. Подготвени са и има право да:

– изработва архитектурни и конструктивни проекти за едноетажни и двуетажни сгради с разгъната площ до 250 кв. м, включително:

  • архитектурни заснемания на строежи;
  • измерване и геодезични снимки;
  • сметните документации към проектите, без ограничения в обема на сградите;

– изпълнява авторски надзор по строежите, за които има право да изготвя проекти;

– осъществява специализирано или цялостно техническо ръководство на сгради с разгъната застроена площ до 250 кв. м, а след 5 години стаж и без ограничения в големината на строежа;

– упражнява технически инвеститорски контрол на строящи се сгради, супервайзорство;

– упражнява независим строителен надзор.

За по-добрата професионална подготовка на учениците в специалност “Строителство и архитектура” е оборудвано хранилище по геодезия  с тотална станция, нивелири, теодолити и други  съвременни инструменти  и лека механизация. Гимназията разполага също със  специализиран кабинет по строителство и архитектура, компютърен кабинет – програми AutoCAD и Arhicad, Билдинг, Плотер А0+, Скенер А3, мултимедия за онагледяване производствените технологии в строителлството, цифров фотоапарат,  кабинет по чертане и конструиране и учебни работилници по строителство.

Балообразуващи оценки:  2 x резултата от теста по математика + 2 x резултата от теста по БЕЛ + оценките по математика и изобразително изкуство от Свидетелството за основно образование.