Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“, град Хасково е одобрена за финансиране по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ Модул А „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА“ приета с Решение No 257 от 25 март 2021 г. на Министерския съвет на тема СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА – ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ.
Изграждането на съвременна образователна среда е от изключително значение за подготовката и реализацията на кадри за регионалната и националната икономика. Този проект в партньорство с работодатели ни дава възможност да създадем нови учебни пространства според изискванията на модерните технологични индустрии:

  • оборудване на кабинет по Технология на строителството и стоманобетон със специализиран софтуер за проектиране, изчисляване, анализиране и оразмеряване на строителни конструкции, 3D принтер и демонстрационни макети на най-използваните строителни машини;
  • високотехнологично оборудване за кабинет по Геодезия – GPS Система, Електронни теодолити, Оптичен нивелир компенсаторен комплект с лата и тринога;
  • обновена и модернизирана Работилница по строителство със съвременно оборудване, съоръжения, машини и инструменти – моторизирана компресорна хидравлична преса за определяне на якост с максимално натоварване да 2000 kN, олекотен рамков кофраж за стени и колони, сгъваемо монтажно скеле, комплекти ръчни инструменти за сухо строителство, зидарии, бояджийски работи, облицовки и настилки.

Създадената нова физическа среда и въвеждането на нови методи на преподаване способстват за целесъобразното провеждане на учебно-възпитателния процес, развиващ ключови, универсални и професионални умения от учениците.
Партнираща стопанска организация на професионалната гимназията по проекта е „АКВА 3” ООД.