Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ заслужи акредитация по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“, Договор №2023-1-BG01-KA120-VET-000186911, с което получава възможност да кандидатства по облекчена процедура по Еразъм проекти през следващите 4 години. За периода на валидност от 01.01.2024 г. до 31.12.2027 г.  предстои ежегодно да се провеждат мобилности на 25 ученици и  5 педагогически специалисти, подчинени на училищния Еразъм план със следните две основни цели:

  • ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛНОСТ
  • ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ, СЪЗДАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ НАГЛАСИ, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ И ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ
  • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

В изпълнение на  Европейският план за развитие на гимназията през  следващите 4 години общо 100  ученици от всички специалности ще вземат участие в дейностите по програма Еразъм +, като проведат практическо обучение в други държави.

Участието на педагогическия персонал в мобилностите ще даде възможност на всички тях да повишат своята мотивация и квалификация. След участие в мобилностите, учителите ще организират вътрешно-квалификационни обучения, чрез които ще предадат на своите колеги знанията и опита придобит в съответната държава.

Изпълнението на Еразъм планът е в подкрепа на Стратегията за развитие на училището и изграждане на конкурентна образователна  среда, която създава автономни и инициативни личности, способни да работят в екип, владеещи специфични професионални умения и ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот.