2022-2023 учебна година

За поредна година гимназията ни се включи в реализиране на дейности по Проект „Образование за утрешния ден“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. За реализиране на дейност 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците, под формата на извънкласни дейности /клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране/, за учебната 2022-2023 година  в гимназията са сформирани и започнаха дейност 3 клуба по интереси за компютърно кодиране, включващи 47 ученици. Ръководители на групите са Ганка Митева, Татяна Генева  и Виолета Иванова.

Още информация за проекта може да се намери на https://oud.mon.bg

2021-2022 учебна година

През 2021-2022 учебна година в ПГДС „Цар Иван Асен II“ продължават заниманията по Проект BG05M2OP001-2.012-0001, “Образование за утрешния ден“.
Сформираха се общо 2 групи с 32 ученици за занимания по дигитални компетентности. Групите са „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“ и „Програмиране на Web дизайн”.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Още информация за проекта може да се намери на https://oud.mon.bg