„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Чрез нея се подкрепят приоритети и дейности, посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения. С програмата също така се:

  • подкрепя Eвропейският стълб на социалните права,
  • изпълнява стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г.
  • развива европейското измерение в спорта.

 „Еразъм+“ предлага възможности за мобилност и сътрудничество в областта на:

  • висшето образование
  • професионалното образование и обучение
  • училищното образование (включително образованието и грижите в ранна детска възраст)
  • образованието за възрастни
  • младежта
  • спорта.