Участие в настоящи проекти – за учебната 2020/2021 година. 

 • Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“https://teachers.mon.bg   (IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г.), който предоставя  възможност на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании да се включат отново в предстоящи обучения до края на  изпълнение на проекта без ограничения по отношение на броя  и съдържанието на обученията. Предоставя се и  възможност за включване в групите за обучения на повече от 10% педагогически специалисти  над 54-годишна възраст.
  Предвид актуалните приоритети  и предизвикателства пред образователната система да се акцентира на обученията, които са свързани с подготовката на педагогическите специалисти  за  ефективно преподаване и  оценяване  на резултатите в електронна среда, специфики на  отношения в  училищната онлайн среда и методи за мотивиране и подобряване на резултатите,  обучителни материали и теми при дистанционното обучение, както и STEM образование, интегрирано знание и интегративни уроци.
 • Проект „Без свободен час“ – с този проект предвиждаме повишаване ефективността на разходите на училището чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието, съобразени с държавните образователни изисквания. Реализацията на проекта ще доведе и до уплътняване на свободните часове на учениците в рамките на учебния ден. По този начин ще бъде избегнато пропускането на учебния материал, заложен в програмата. Ще повиши успеваемостта на учениците и тяхната дисциплина, което ще доведе до по-добри резултати в учебно – възпитателния процес и повишаване авторитета на училището. Друга важна обосновка при реализирането на проекта за заместване на отсъстващите учители в училищата е, че чрез заетостта на учениците ще се осъществи контрол върху здравната култура на подрастващото поколение. Ще осигурим спокойствие от страна на родителите, относно ангажираността на децата в рамките на учебния ден с оглед опазване живота и здравето им. „Без свободен час” ще доведе до засилване на контрола и въвеждане на вътрешни правила, по отношение на своевременното оповестяване за ползване на платен отпуск. Чрез осъществяване на този проект предвиждаме отговорност към учебния процес, както от страна на учителите, така и от страна на учениците.
 • Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. „Образование за утрешния ден“.
  През 2020-2021 учебна година в ПГДС „Цар Иван Асен II“ се сформираха общо 2 групи с 33 ученици за занимания по дигитални компетентности. Групите са „Дигитален маркетинг“ и  „Junior Web Development”.
 • Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
  През  учебната 2020/2021 година  продължават заниманията  по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.
  В ПГДС „Цар Иван Асен II“се сформираха общо 11 групи, от които 5 групи за допълнително обучение –  за преодоляване на образователния дефицит и  на пропуските в учебния процес и успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература /26 ученици/ и 6 групи за занимания по интереси,  включвщи  90 ученици разделени в следните клубове: „Тенис на маса“, “Волейбол“, „Футбол“, „Дигитално изкуство“, “Бои и мазилки – ефективни техники на полагане“, „Green art – зелено изкуство“.
  Заниманията ще се провеждат в следния график: за първи срок и за втори срок
 • Проект 2019-1-BG01-KA102-061773 по Програма „ЕРАЗЪМ +” , Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, на тема: „ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛНОСТ – ТРАМПЛИН КЪМ БЪДЕЩЕТО”, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз – вижте тук пълна информация за дейностите по проекта

Реализирани проекти


На Вашето внимание предлагаме наскоро реализираните от училището проекти:

 • Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. „Образование за утрешния ден“.
  През 2019-2020 учебна година в ПГДС „Цар Иван Асен II“ се сформираха общо 3 групи с 45 ученици за занимания по дигитални компетентности. Групите са „Приложни програмни системи“, „Програмиране на web дизайн“ и „Office 365 и облачните технологии като среда за съвместна работа и обучение“.

За подпомагане на дистанционното обучение по проекта бяха отпуснати допълнително средства за закупуване на таблети.
В края на проекта учениците получиха сертификати за успешно завършено обучение .

 • Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.
  През 2019-2020 учебна година продължават заниманията по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.
  В ПГДС „Цар Иван Асен II“ се сформираха общо 9 групи с 99 ученици, от които 4 групи за допълнително обучение – за преодоляване на образователния дефицит и на пропуските в учебния процес и успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература и 5 групи – занимания по интереси, включващи 76 ученици разделени в следните клубове: тенис на маса, волейбол, бадминтон, дигитален маркетинг, забавна и приложна математика.
  Заниманията ще се провеждат по следния график . Може да видите и снимки от проекта .
 • Проект „Без свободен час“

„Без свободен час” – проект за повишаване ефективността на разходите на училището чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието, съобразени с държавните образователни изисквания.
Реализацията на проекта доведе и до уплътняване на свободните часове на учениците в рамките на учебния ден. Така е избегнато пропускането на учебния материал, заложен в програмата. Повиши се успеваемостта на учениците и тяхната дисциплина, което доведе до по-добри резултати в учебно – възпитателния процес и повишаване авторитета на училището.

 • Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 2018-2019 г.
  Проектът се състои в подкрепа за всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.
  Предвижда се допълнително обучение по необходимите предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски, което се провежда по следния график .
 •  Проектът „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Гимназията ни е една от 42-те пилотни училища, работещи по проекта. Сформиран е педагогически екип за апробиране на Програмата за кариерно ориентиране на училищно ниво. Разкрит, обзаведен и оборудван е клуб „Кариера“, където се провежда обучение, тренинг, дискусии, групови консултации и други дейности, свързани с кариерното ориентиране и личностното развитие на учениците; индивидуални консултации на родители и семейства и др.

Снимки от проекта

 • Проект  „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. По проекта в гимназията ни са сформирани 12 групи по интереси ръководени от Г. Митева, Ст. Даскалов, Зл. Стойнова, И. Безергянова, Д. Конгалова, Н. Касим, Р. Тодоров, П. Бойчинов, Ст. Стоев и Колешев. Разработваме и web сайт създаден по проекта.
 • На 08.12.2016 година между Община Хасково и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 бе подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по проект „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково, „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.
 • Проект на Национален доверителен фонд, Национална схема за зелени инвестиции за „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС – корпус 1 и корпус 2 – общежитие“. Проектът се изразява в саниране на двете сгради – топло и хидроизолация и е на обща стойност 188 955 лв. включващи 15 % самоучастие.
 • BG051PO001-4.3.05  „РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛИТЕ”,  Подобряване на достъпа до образование и обучение, Актуализиране на образователния процес в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ“, гр. Хасково в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ

Общата цел на проектното предложение е да актуализира учебния процес в специалност „Системно програмиране” в  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ“, гр. Хасково, чрез изграждане на „образователен парк“ в активно сътрудничество с партньора Майкрософт България ЕООД – работодател в сферата на ИКТ.         
Специфични цели:                                                                                       
1. Модернизиране на методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на учебните програми и изпитни материали по предварително избрани модули и адаптирането им към нуждите на работодателя – партньор;     2.Осигуряване на подходяща инфраструктура, подпомагаща обучителния процес в професионалната гимназия, чрез създаване на образователен парк -изграждане на „Виртуална лаборатория” и тестов център за професионална сертификация;
3. Надграждане на уменията на преподавателите по ИКТ, чрез участие в специфични обучения за работа с нови сървърни приложения и приложения за разработка;                                                   
4. Адаптиране на специфичните знания и умения на учениците в сферата на ИКТ към нуждите на партньора, посредством провеждане на практически обучения по актуализираните учебни програми в часовете по СИП.  
5. Представяне на целите, идеите и резултатите от проекта сред представителите на заинтересованите страни и споделяне на добри практики от страна на партньорската организация Майкрософт България ЕООД, чрез провеждане на семинари и посещение на място.

 • ПРОЕКТ ВG051PO001–3.3.07 „Ученически и студентски практики”, Компонент 1 „Ученически практики”.

Проектът има за цел:
– Подобряване качеството на професионалното обучение и образование
– Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда
– Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
– Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
– Улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
– Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
– Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

Чрез изпълнението на проекта се създават условия устойчив механизъм за сътрудничество между системата на ПОО и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда и се работи за поставяне на ученика в  центъра на образователния процес.
След успешно завършване на практиката училището съвместно с партньорската фирма издава документ на ученика за придобитите компетентности.

Подробна информация за проекта, критерии за подбор на учениците и дейности по разпространение на информацията.

 • BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”

Проектът има за цел да включи педагогически специалисти във форми на обучение за повишаване на квалификацията им.

 • Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Проекта има за цел да осмисли свободното време на учениците , включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности, целящи:
1. Ангажиране на свободното време на поне 40% от учениците в ПГДС «Цар Иван Асен ІІ»
2. Създаване на традиция и приемственост в извънкласните и извънучилищните дейности .
3. Повишаване мотивацията им за учене в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности, чрез придобиване на допълнителни знания, умения, компетентности.
4. Ограничаване на броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на агресия.

През учебната 2011/2012 година ПГДС „Цар иван Асен II“ е включена в реализацията на проект „План за образователни дейности по Целите на хилядолетието за развитие посредством побратимяване на училища“. Проектът се реализира от две водещи организации – Университет „Ка Фоскари“ – Венеция, Италия и ОП „Младежки център“ – Хасково, България. От страна на училището в проекта е включена една  група ученици, а именно учениците от 9Б клас с ръководител Галена Богоева.
В края на месец януари предстои посещение на училището от представители на страните участнички в проекта – Италия, Франция, Камерун, Буркина Фасо. Съвместно с координиращия екип участниците в проекта от училището ще работят по изготвянето на стратегия за устойчиво развитие свързана с интеркултурното многообразие и екоразвитието.
Нашите побратимени партньори са:
Франция – Lycée Agricole de Contamine Sur Arve, class 2 pro AH
Камерун – Lycée de Makepe, class 2

Проект по секторна програма „Леонардо да Винчи” в дейността „Мобилност”, финансиран по линия на Програма „Учене през целия живот“. Името на проекта е „Иновации при производство на декоративна растителност и при парковото строителство“ и е на стойност 18 870 евро.
Той ще осигури реален шанс на учениците от 12 клас, обучаващи се в  специалност „Парково строителство и озеленяване“ да се запознаят с новите европейски методи и технологии в сферата на озеленяването.  Партньор на проекта е Gjennestad Videregående Skole – водещо учебно заведение в сферата на градинарството в Stokke, Норвегия, където ще се проведе мобилността.

Практиката в продължение на 2 седмици е потапяне в чуждоезикова среда, среда с атрактивност, новаторство и строги правила. Това неминуемо ще бъде стимул за активно изучаване на професията. Избраното професионално училище в Stokke, Норвегия предлага програми по практика, с помощта на които ще бъдат придобити знания и умения в областта на парковото строителство и озеленяване и утвърдено чуждоезиковото обучение.

Проект „Активни и здрави“

Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ е едно от деветте училища в България одобрени за финансиране от фондация „Димитър Бербатов“. Целта на проекта е осигуряване на възможност за спортуване на ученици от гимназията и лица в неравностойно положение и предвижда обновяване на футболно игрище с размери 60 х 30 м – дренаж, подравняване, затревяване, монтаж на скамейки, поставяне на парапет и оградна мрежа. Финансирането е на стойност 50 хил. лева. След завършването на проекта гимназията разполага с възможности за провеждане на училищни, регионални и зонални състезания по футбол.

Проект „С грижа за всеки ученик“
 
ПГДС спечели проект по национална програма „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“, предмет „Информационни технологии“. Бяха обучавани две групи от ученици от специалност „Системно програмиране“ за периода от 01.10.2009 до 31.05.2010 г. с ръководители В. Петкова и Г. Батимов.
Учениците се обучаваха за участие с проекти в олимпиадата на ИТ в направление „WEB приложения“.Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Да направим училището привлекателно за младите хора. Наименование на проекта „Горди българи, достойни европейци“. Безвъзмездна помощ от Европейски социален фонд: 39884 лв. Продължителност на проекта – 18 месеца. Основни дейности:  

 1. Именуване на училището.  
 2. Целогодишно ангажиране на учениците чрез създаване на клубове по интереси:

Клуб  „Журналисти“ с 2 секции:    Училищно радио и Училищен електронен вестник. Ръководители: Валентина Иванова и Невена Добрева

 • Клуб  „Турист-природолюбител“    Ръководители: Недрет Касим и Маринела Ангелова
 • Клуб  „Спортист“ с 6 секции: Фитнес и бодибилдинг, Бадминтон, Петанка, Канадска борба, Кънки-пързаляне, Плуване
 • Клуб   „Web-дизайн“   Ръководител: Мари Йорданова
 • Клуб  „Театър“    Ръководител: Румяна Георгиева от Младежки център- Хасково 
 • Вокална група   Ръководител: Недялка Вълканова

3.  Осмисляне свободното време на учениците, живеещи в общежитието, чрез ежедневни спортни и занимателни игри  и туристически походи в почивните дни.      

               Ръководител на проекта:   Александър Батимов               Координатор:  Маргарита Матева 

Проект по национална програма „Училището –  територия на учениците“ към МОН.

   „Умни, талантливи и красиви“

Това е темата на спечеления проект от  Националната програма на МОН „Училището –  територия на учениците“, модул „Ритуализация на училищния живот“. За да бъдат винаги елегантни и красиви нашите ученици, семействата им ще бъдат подпомогнати финансово със сумата  33145лв., която е 70% от стойността на униформените комплекти. Проектът на моделите е изработен от най-добрите дизайнери на  ДЕЛЕНА ДД -ЕООД Румен Янков Янков и Митко Атанасов Василев и включва пролетно-есенна и зимна колекция. Инициатори и ръководители на проекта са екип от млади учители, ученическият съвет и училищното настоятелство.

           Координатор: Маргарита Андонова

           Организатори: Маргарита Матева, Гергана Хърсева

Други реализирани проекти:

 • Проект „Без граници“ за професионално обучение по програма ФАР.
 • Проект „Красива България“ – обучени са безработни по направление „Строителство“.
 • Българо – Швейцарски проект „Изграждане на мобилен учебен център“. Изнесено обучение в: гр. Батак, гр. Чепеларе, района на гр. Карлово. По този проект Лесотехническия университет ни предостави микробус, оборудван за извършване на изнесеното обучение.
 • Проект на министерство на околната среда и водите на тема: „Озеленяване, почистване на замърсените с отпадъци площи и въвеждане на разделно събиране на отпадъци в района на ПГДС – Хасково“. За целта бяха закупени: кошчета за смет 10 броя, пейки 10 броя и декоративна растителност.
 • Курсове за „Секач – мотористи на бензиномоторни триони и храсторез“ по заявка на Електроразпределение ЕАД – гр. Пловдив с клонове: Пловдив; Асеновград; Карлово.
 • Електроразпределение ЕАД – клон Кърджали Обучени 15 курсисти за придобиване на правоспособност за работа с моторен верижен трион и храсторез.
 • Сключване на шефство с Професионално техническа индустриална гимназия и Дружество за младежта и спорта в град Къркларели, Република Турция.
 • Проект „Обновяване на институции за професионално обучение“ по програмата ФАР. Тези средства включват: реконструкция и модернизация на сградата на училището и на работилниците по дървообработване и строителство. Реконструкцията и модернизацията са извършени, но очакваме оборудване и машини.
 • Проект „Ремонт на ученическо общежитие при Професионолна гимназия по дървообработване и строителство гр. Хасково“ към Социално Инвестиционен Фонд.
 • Българо – Швейцарски проект „Природосъобразно и устойчиво стопанисване на горите“.
 • Проект „Нови строителствени концепции, съобразени с опазване на околната среда“ по програма „Леонардо да Винчи“.
 • Енергиен проект „Козлодуй“
 • Проект за установяване на двупосочно партньорство със сродни училища:
 • Шефство с училище по дървообработване в гр. Енидже, Република Турция;
 • двустранно партньорство с училище по паркостроителство в гр. Йененстад, Норвегия.
 • Проект трансгранично сътрудничество България – Турция „Еднакви и различни – заедно в Европа“. Целта на проекта е в рамките на двете гранични области – Хасково и Къркларели да се създаде устойчиво сътрудничество между Професионална гимназия по дървообработване и строителство – Хасково, Облост Хасково, РБългария и Младежки спортен център гр. Къркларели и Професионална техническа индустриална гимназия гр. Къркларели, Област Къркларели, РТурция в областта на културата, спорта и професионалната реализация на учениците от двете училища.

ПГДС е било партньор на:

 • Община Маджарово – „Благоустройство на терени в гр. Маджарово“. Обучени 26 безработни лица по професиите „Зидаро – Кофражист“ и „Облицовки и Настилки“;
 • Община Харманли по „Програма за заетост“. Обучени 18 безработни лица по професиите „Зидаро – Кофражист“ и „Облицовки и Настилки“;
 • Рекординг ООД гр. Хасково по проект „Осигуряване на заетост за подобряване на далекосъобщителната инфраструктура“. Обучени 22 безработни лица по професиите „Зидаро – Кофражист“ и „Облицовки и Настилки“.
 • Бюро по труда – гр. Хасково – обучени 20 безработни лица – „Компютърна грамотност с текстообработка“.
 • Електроразпределение ЕАД – клон Хасково. Обучени 20 курсисти за придобиване на правоспособност за работа с моторен верижен трион и храсторез. За целите на курса се използва микробус, оборудван за извършване на изнесено обучение, предоставен от Българо – Швейцарската фондация „Силвика“ – гр. София.
 • Напоителни системи ЕАД – клон Хасково. Обучени 6 курсисти за придобиване на правоспособност за работа с моторен верижен трион и храсторез. За целите на курса се използва микробус, оборудван за извършване на изнесено обучение, предоставен от Българо – Швейцарската фондация „Силвика“ – гр. София.

Участие в Европейска пролет

Училището участва традиционно в европейската инициатива „Пролет в Европа“, която се провежда ежегодно под егидата на Европейската комисия.
Във връзка с този празник се организират конференции, европейски уроци, спортни и туристически изяви, лекции.
В двора на училището е залесена паметна алея „Европейска пролет 2003“. Нашите ученици изпратиха своите предложения за Конституцията на Европа. Установиха се контакти с училища от държави членки на Европейския съюз.

Проект за трансгранично сътрудничество

Посещене на работилниците в ПТИГ гр. Къркларели

27.04-29.04 2006г. Посещене на учениците от ПТИГ гр.Къркларели в ПГДС. Представяне мултимедиен проект „Моят град и моето училище“