ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛНОСТ – ТРАМПЛИН КЪМ БЪДЕЩЕТО

Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ на 13.06.2019 г. подписа Договор с Изпълнителния директор на ЦРЧР проект с рег. № 2019-1-BG01-KA102-061773 по Програма „Еразъм+“, сектор „Професионално образование и обучение“ – „ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛНОСТ – ТРАМПЛИН КЪМ БЪДЕЩЕТО“.
Проектът има за цел повишаване на институционалния капацитет на гимназията чрез повишаване на качеството и ефективността при овладяване на професионалните знания и умения, формиране на ключови компетентности на възпитаниците ни и повишаване капацитета на преподавателския състав.
Бенефициенти на европейската мобилност ще са преподаватели по професионална подготовка и обучаеми от следните специалности: Системно програмиране, Строителство и архитектура и Мебелно производство.
Мобилността на обучаемите е с продължителност 3 седмици и е организирана в три потока:

  • Ученици от специалност „Системно програмиране“ ще проведат стаж в IT фирми в Портсмут, Великобритания.
  • Ученици от специалност „Строителство и архитектура“ ще проведат стаж в агенции за недвижими имоти и геодезически фирми в Портсмут, Великобритания.
  • Ученици от специалност „Мебелно производство“ ще проведат стаж в мебелни фирми в Берлин, Германия.
    Обучаемите ще придобият ключови компетентности и ще надградят професионалните си знания и умения по специалността.
    За група от 10 педагогически специалисти е планирана едноседмична мобилност в Берлин, Германия, по време на която чрез професионални визити и семинари ще се запознаят с дуалната образователна система и ще усвоят иновативни методи на преподаване. Реализацията на европейската мобилност ще доведе до повишаване на качеството на професионалната подготовка и подобряване на пригодността за заетост на младите специалисти;
    Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта на 25.06.2019 г. от 17:30 часа в Актовата зала на Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ ще се проведе среща с ученици, родители и други заинтересовани лица за представяне на проекта по програма Еразъм +

Следете за последните новости по развитието на проекта и на нашата Фейсбук страница.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,
Уважаеми педагогически специалисти,
Стартираха дейностите по проект с регистрационен номер 2019-1-BG01-KA102-061773 по Програма „ЕРАЗЪМ +” Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, на тема: „ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛНОСТ – ТРАМПЛИН КЪМ БЪДЕЩЕТО”, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз.

Право на кандидатстване за участие имат всички ученици завършващи Х и ХI клас дневна форма на обучение през 2018/2019 учебна година по специалностите: „Системно програмиране”, „Строителство и архитектура” и „Мебелно производство”.
За участие в Мобилност на обучители имат право да кандидатстват всички педагогически специалисти.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕНИЦИ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Следете за последните новости по развитието на проекта и на нашата Фейсбук страница. На нея са качени списъците с кандидатствалите и класираните за участие в проекта ученици и учители. 20.12.2019 г – Комисията за оценка и подбор на кандидатите за участие в мобилноста, спазвайки механизма и критериите за подбор на обучаеми, определени на педагогически съвет, обявява крайното класиране, по специалности:

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект с регистрационен номер 2019-1-BG01-KA102-061773 по Програма „ЕРАЗЪМ +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, на тема: „ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛНОСТ – ТРАМПЛИН КЪМ БЪДЕЩЕТО”, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз.

На 20.02.2020 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в Актовата зала
ще се проведе информационна среща за учениците и родителите
– Първи поток мобилност в гр. Портсмут, заминаващи на 01.03.2020 г;
– Първи поток мобилност в гр. Берлин, заминаващи на 08.03.2020 г.

Екип за управление

Следете за последните новости по развитието на проекта и на нашата Фейсбук страница.

След проведената практика в Портсмут учениците от спец. Строителства и архитектура придобиха ключови компетентности и надградиха своите професионални знания и умения при геодезически измервания с фотограметрична апаратура, GPS – приемници, работа със специализиран софтуер.

От 6 до 26 юни в гр Лайпциг, Германия
учениците от спец. Мебелно производство участват в мобилност по Програма „ЕРАЗЪМ +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, на тема: „ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛНОСТ – ТРАМПЛИН КЪМ БЪДЕЩЕТО”

На 29.06.2021г. от 14.30 часа в Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ се състоя Заключително събитие във връзка с приключване на проект „Европейска мобилност – трамплин към бъдещето“ с рег. № 2019-1- BG 01-КА102-061773 по програма „ЕРАЗЪМ +“, КД 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“. Благодарим на всички участващи в обучението и финансирането организации за огромните усилия по осъществяването му!