Всички нови обществени поръчки се регистрират на сайта на Агенция по обществените поръчки и могат да бъдат видени на нашият Профил на купувача там.

Разглеждане на офертите за доставка на гориво за отопление – 2017 г.

На 27.11.2017 г. в 10:30 ч., в сградата на ПГДС “Цар Иван Асен II“, гр.Хасково, ул. „Пловдивска“ № 37  започна работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществена поръчка, по реда на чл.187, ал.1 от Закона за обществените поръчки.
Предоставяме следните документи:  Заповед за назначаване на комисия , решение за отстраняване на участник и утвърден протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците .