План за възстановяване и устойчивост

BG-RRP-1.014 – „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“

На 06.12.2023г. беше сключен договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.014-0018-C01 „Изграждане на Център за високи постижения в Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково“ по процедура „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ с  Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Инвестицията е на стойност  3 437 252.82.

Договор № BG-RRP-1.014-0018-C01
Проект: Изграждане на Център за високи постижения в Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково.
Краен получател: ПГДС „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково
Партньор: Община Хасково
Обща стойност на проекта: 3 437 252.82 лв.
Начало: 06.12.2023 г.
Край: 31.05.2026 г.

По проекта е планирано изграждане на самостоятелна сграда с РЗП 1006,808 кв.м. с и закупуване на оборудване и обзавеждане предназначено за новоизградения Център за високи постижения. Тези дейности целят създаването на модерна и високо-технологична образователна среда,   възможност за обучение на учениците  и оказване на методическа подкрепа  в следните четири професионални направления:

1. Професинално направление: 481 Компютърни науки. Професия: 481020 Системен програмист. Специалност: 4810201 Системно програмиране

2. Професионално направление: 543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло. Професия: 543010 Техник-технолог в дървообработването. Специалност: 5430101 Мебелно производство

3. Професионално направление: 582 Строителство. Професия: 582010 Строителен техник. Специалност: 5820101 Строителство и архитектура

4. Професионално направление: 623 Горско стопанство. Професия: 623010 Техник-лесовъд. Специалност: 6230101 Горско и ловно стопанство