Утвърден план-прием за учебната 2023-2024 година:

 • Специалност „Графичен дизайн“, професия „Графичен дизайнер“ – половин паралелка (13 ученици) с разширено изучаване на английски език;
 • Специалност „Интериорен дизайн“, професия „Дизайнер“ – половин паралелка (13 ученици) с разширено изучаване на английски език;
 • Специалност „Геодезия“, професия „Геодезист“ – половин паралелка (13 ученици) с разширено изучаване на английски език;
 • Специалност „Недвижими имоти“, професия „Брокер“ – половин паралелка (13 ученици) с разширено изучаване на английски език;
 • Специалност „Системно програмиране“, професия „Системен програмист“ – една паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на английски език;
 • Специалност „Мебелно производство“, професия „Техник-технолог в дървообработването“ – една паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на английски език;

График на дейностите по приема

Вид дейност

             Срок

1.  Провеждане на национално външно оценяване по:
 • Български език и литература
 13.06.2023 г.
 • Математика
 16.06.2023 г.
 2.  Оценяване на изпитните работи 16.0627.06.2023 г.
 3.  Обявяване на резултатите от тестовете  до 28.06.2023 г.
 4.  Подаване на документи за участие в приема на ученици.  5.077.07.2023 г.
 5.  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.  до 12.07.2023 г.
 6.  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за втори етап на класиране. 13.0717.07.2023 г.
 7.  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.  до 19.07.2023 г.
 8.  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране  20.0724.07.2023 г.
 9.  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места  след втори етап на класиране.   25.07.2023 г.
 10.  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26.07-27.07.2023 г.
 11.  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.  до 31.07.2023 г.
 12.  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране  1.082.08.2023 г.
 13.  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места  след трети етап на класиране.   до 04.08.2023 г.
 14.  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от
директора на
училището до 11.09.2023 г.
Приемът на ученици след завършено основно образование (с тест) се извършва централизирано. Ученикът подава в РУО на МОН в срока по графика следните документи:
 1. Заявление за участие в класиране с подредени желания;
 2. Копие на свидетелството за основно образование;
 3. Копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатства в друга област;
 4. Копие от медицинското свидетелство, удостоверяващо, че обучението по съответната специалност не е противопоказно за здравословното състояние на ученика, издадено от лекуващия лекар на ученика.
* При подаване на документи ученикът предоставя оригиналите за сверяване.
За никоя от специалностите в ПГДС „Цар Иван Асен II“ не е необходимо полагането на изпит за проверка на способностите.

Записването на ученици става в гимназията (стая 101) съгласно горния график.

Работно време на училищната комисия за записване: 

от 8:00 до 16:00 ч.