Училищното настоятелство към Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II” е основано през 2001 г. То се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност, която има за цел да обединява усилията на родители, учители, общественост, както на държавни и други органи, организации, физически и юридически лица за подпомагане на развитието на учебния процес, както и конкретно подпомагане на ПГДС „Цар Иван Асен II”. Основни насоки за дейността на настоятелството са:

  • съдействие за повишаване  качеството на предлаганото в гимназията обучение и образование
  • подпомагане на училището при осигуряване на допълнителни финансови средства за възстановяване и опазване на училищните имоти, както и създаване на възможности за тяхното по-ефективно стопанисване;
  • обсъждане и даване на мнение, а при необходимост съдействие пред съответните държавни и обществени органи за решаване на възникнали проблеми пред училището;
  • проучване  потребностите на училището и съдействие за решаването им.

Представители на УН и ръководството на гимназията са в непрекъсната комуникация и тясно сътрудничество за постигане на общите цели.

Надежда Грозева /председател/
GSM: 0885410455

Банкова сметка:
Централна кооперативна банка
BIC: CFCBBGSF
IBAN: BG65CECB9790 1066 103800

На ваше разположение е и устава на училищното настоятелство.