Свободни места за ученици за учебната 2022/2023 година в ПГДС „Цар Иван Асен II“:

  • 11 клас – Специалност „Мебелно производство“, професия „Техник-технолог в дървообработването“ – 1 свободно място
  • 12 клас – Специалност „Недвижими имоти“, професия „Брокер“ – 1 свободно място

Съгласно чл.106, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, учениците до 10 клас могат да се преместват не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок.

Съгласно чл.106, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, учениците:
– в XI клас могат да се преместват по същата специалност от професия – през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
– в XII клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.

ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково за учебната 2022/2023 година обявява обучение задочна форма след завършено средно образование в специалностите:

  • „Горско и ловно стопанство“, Професия: Техник-лесовъд
  • „Строителство и архитектура“, Професия: Строителен техник