През учебната 2022/2023 година гимназията стартира дейности по проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“.

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:
• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.


Конкретните цели на проекта са:
1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании, чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.
2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

За настоящата учебна година ПГДС „Цар Иван Асен II“ сформира  4 групи за провеждане на допълнителна ученическа практика в реална работна среда  по следните специалности:

  • 15 ученици от специалност „Системно програмиране“
  • 9 ученици от специалност „Строителство и архитектура“
  • 10 ученици от специалност „Горско и ловно стопанство“

Сключени са договори за практическо обучение с фирмите – „ЕН ДЖИ ЕН“, „ПЛАСТЕР АРТИ“, „ОРИНДЖ ГРАФИКС 2“, „СЕЛЕКТ ПРИНТ“, „ВАЛПЕРС КОНСУЛТ“ и с ТП на Държавно горско стопанство – Хасково.

Предстои създаването на учебно-тренировъчна фирма с участието на представител на бизнеса.

За повече информация може да посетите и Facebook страницата на проекта.