От 2022/2023 учебна година в ПГДС „Цар Иван Асен II“ е въведена нова иновация „Интелигентно програмиране на хардуер“, специалност „Системно програмиране“. Предмет на иновацията е използването на иновативни методи на преподаване по нови учебни предмети. Основната цел е повишаване качеството на професионалното образование, обучение чрез модериране и проектно-базирано обучение, промяна на мисленето и нагласите на цялата училищна общност и приобщаването и. Учебните предмети  се въвеждат във факултативните часове в VIII, IX, X и XI клас със спираловидно натрупващо се съдържание и тежест през годините.  С ИНОВАЦИЯТА  изграждаме една нова учебна среда с различни взаимоотношения между учител – ученик – родител. Работата на преподавателите е екипна и свързана с активната роля  на учениците. Този начин на работа дава възможност те да развиват въображението си, да стимулират творческите си заложби, да се научат да разчитат един на друг в практическата работа.

Очакваните резултати са:

  • Екипна работа;
  • Провокирането на интерес към професията;
  • Работещи професионални общности;
  • Повишени образователни резултати;
  • Ангажиране на учениците с дейности повишаващи потенциала им;
  • Умения за самостоятелна организация и работа по проект.
Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието, 21-24 юни 2023 г.

Припомняме, че през 2018 г. гимназията бе обявена за пръв път за иновативно училище с въвеждането на предмета „Топиари“. Tопиарното изкуство е геометрично декоративно оформяне на дървета и храсти чрез резитби, използвайки за целта шаблон или извършвайки операциите „на ръка“.

„Целият смисъл на образованието е да превръща огледалата в прозорци“ – това е логичният финален извод, до който стигнаха участниците в работната среща по програмата „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“: модул 1- Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища и модул 2 – Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП, провела се от 9-12 юни 2021г в ПГДС „Цар Иван Асен II“- Хасково. Домакините посрещнаха ученици и учители от Професионална гимназия по електротехника „ А. С. Попов“- град Девин и Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“- град Смолян. Националната програма прави възможна съвместната работа на трите гимназии, които са с различна професионална насоченост. В рамките на работния обмен Царската гимназия представи организацията на професионално обучение. Гостите посетиха учебен час по иновативния предмет Топиари, изучаван в специалност Парково строителство и озеленяване, след което се проведе семинар на тема „Стимулиране на креативното мислене и постиженията на учениците чрез иновации“. Представителите на хасковската и девинската гимназия споделиха, че иновацията им помага да направят професионалното образование привлекателно, както и да подготвят младите хора за активно включване на пазара на труда чрез придобити актуални умения.