През  учебната 2020/2021 година  продължават заниманията  по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.
В ПГДС „Цар Иван Асен II“ се сформираха общо 11 групи, от които 5 групи за допълнително обучение –  за преодоляване на образователния дефицит и  на пропуските в учебния процес и успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература /26 ученици/ и 6 групи за занимания по интереси,  включващи  90 ученици разделени в следните клубове: „Тенис на маса“, “Волейбол“, „Футбол“, „Дигитално изкуство“, “Бои и мазилки – ефективни техники на полагане“, „Green art – зелено изкуство“.
Заниманията ще се провеждат в следния график: за първи срок и за втори срок