СПЕЦИАЛНОСТ „ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО“ – след 7 клас

Характеристики:

Срок на обучение – 5 години.

ІІІ та степен на професионална квалификация по професията „Техник лесовъд, горски стражар /полицай/“.

От тук може да се изтегли: Учебен план на специалността

Реализация:

– държавни лесничейства, охрана на частни и държавни горски рибовъдни и дивечови стопанства;
– специалисти по дърводобив, залесяване и отглеждане на горски насаждения;
– специалисти по борба с ерозията и изграждането на обезопасителни технически съоръжения.

Училището предлага  специализирани кабинети по:

Ботаника с дендрология – хербарии от широколистни и иглолистни представители, семенна сбирка със зимни клони и пъпки, шишарки.

Лесовъдство, лесоползване и почвознание – табла с недостатъците на дървесината и видовете сечи прилагани в горите на България, почвени профили характерни за региона, сбирка от минерали, сбирка от дървесни видове характеризиращи текстурата и физичните свойства на дървесината.

Защита на гората и рибовъдство – сбирка с насекомни вредители и гъбни заболявания, табла с представители от ихтиофауната, препарати от риби характеризиращи региона.

Борба с ерозиятя, лесоустройство, таксация и екология – табла характеризиращи ерозията и съоръжения предпазващи ги от нея. 

Ловно стопанство  – сбирка от ловни, защитени видове птици и бозайници, сбирки и табла определящи начина на стопанисване и подборен отстрел на дивеча, рога, черепи и кожи  даващи възможност за оценка на ловни трофеи.

За високата професионална подготовка кабинетите разполагат с телевизори, DVD, мултимедия.

Балообразуващи оценки: 2 x резултата от теста по математика + 2 x резултата от теста по БЕЛ + оценките по математика и биология от Свидетелството за основно образование.