Съгласно Заповед N РД09-4718 от 30.11.21 г. на МОН за ротация на 50 % от паралелките:

От 01.12.2021 г. до 10.12.2021 г. присъствено обучение ще се провежда със следните паралелки:

10а, 10б, 10в, 10г, 10 д

11в, 11г, 11д

12а, 12б, 12в, 12г,

останалите са в ОРЕС.

Графикът на часовете е съгласно организацията на учебното време като обучението в ОРЕС ще се осъществява в платформата Майкрософт Тиймс.