ЗАПОВЕД № 508
От 11.03.21 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка със Заповед №РД-01-258 от 10.03.2021 г. на РЗИ град Хасково и в условията на чл.115а ал.1 от ЗПУО.

НАРЕЖДАМ:

Присъствените учебни занятия в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ”- гр. Хасково да се осъществяват от разстояние в електронна среда през платформата Майкрософт Тиймс /Microsoft Teams/ за периода от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

Обучението да се осъществява по всички учебни предмети синхронно /присъствия и текущи оценки/, които се отразяват в електронния дневник на училището.

Учебния час да бъде с продължителност 40 минути.

Организацията на учебния ден както и утвърденото седмично разписание да се спазва стриктно.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители  и ученици по електронен път за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на:

Маргарита Андонова – ЗДУД по общообразователните предмети
инж. Диана Димитрова – ЗДУПД по специални професионални предмети


ДИРЕКТОР: /Маргарита Топалова/
ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ – Хасково