СПЕЦИАЛНОСТ „ГЕОДЕЗИЯ“ – след 7 клас

Характеристики:

Разширено изучаване на английски език

Срок на обучение: 5 години

III-та  степен на професионална квалификация по професията „Геодезист”

От тук може да се изтели: Учебен план на специалността  

Реализация: 

– като технически ръководители на обекти в геодезически, пътностроителни и строителни фирми;
– в Агенция по кадастъра;
– в технически служби към общините;
– при създаването на единен кадастър и изграждане на информационна система за регистрация на недвижимите имоти в България;
– при изработване на кадастрални, регулационни и други устройствени планове, на проекти за вертикално планиране и тяхното трасиране;
– дават строителна линия и ниво и извършват последващ контрол;
– възможност за продължаване на образованието в УАСГ, Минно-геоложки институт и др. висши строителни училища.

Материална база:
Хранилище по геодезия  с тотална станция, нивелири, теодолити и други  съвременни инструменти, специализирани кабинети, оборудвани с  компютри и софтуер – AutoCAD и Arhicad, Билдинг, Плотер А0+ .

Балообразуващи оценки:
2 x резултата от теста по математика + 2 x резултата от теста по БЕЛ + оценките по математика и изобразително изкуство от Свидетелството за основно образование.