Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2023-2024 година

I. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни

Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 8:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2024 г., начало 8:30 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 – 31 май 2024 г.

Сесия август-септември

Български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 23 август 2024 г., начало 08:30 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 26 – 30 август 2024 г.

II. График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2023–2024 г.

Сесия май-юни

ДейностиСрок
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити6.02.2024 – 21.02.2024
Допускане до държавни зрелостни изпитидо 16.05.2024
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и залидо 16.05.2024
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпитидо 16.05.2024
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпитидо 07.06.2024

Сесия август-септември

ДейностиСрок
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити26.06.2024 – 11.07.2024
Допускане до държавни зрелостни изпитидо 21.08.2024
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и залидо 21.08.2024
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпитидо 21.08.2024
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпитидо 05.09.2024

III. Указания

  1. Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 08:00 ч. Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ. На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.
  2. Всеки преподавател има дни за консултации, в които  зрелостниците могат да получи пълна информация за формата на изпита по всеки предмет и помощ при подготовката.
  3. Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
  • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити
  • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка
  • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.

В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити. Всеки зрелостник може да се яви на ДЗИ по желание /трети изпит/. Ако оценката от него е различна от слаб /2 / тя също се вписва в дипломата и участва в оформянето на средния успех.

IV. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?

По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т. 1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи:
„линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма”. Речници, математически формули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити.

V. На сайта  https://www.zamaturite.bg/ могат да се видят изтеглените до този момент варианти на ДЗИ.

VI. Формата и съдържанието на всеки изпит са изложени в Наредба № 1 от 11.04.2003 г. (изм. и доп., ДВ бр. 70 от 09.09.2011 г.) за учебно-изпитните програми за ДЗИ.