Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2021-2022 година

I. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни

Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 8:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2022 г., начало 8:30 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 3 юни 2022 г.

Сесия август-септември

Български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 26 август 2022 г., начало 08:30 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 29 август – 2 септември 2022 г.

II. График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2021–2022 г.

Сесия май-юни

ДейностиСрок
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити3.02.2022 – 18.02.2022
Допускане до държавни зрелостни изпитидо 17.05.2022
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и залидо 17.05.2022
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпитидо 17.05.2022
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпитидо 08.06.2022

Сесия август-септември

ДейностиСрок
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити27.06.2022 – 08.07.2022
Допускане до държавни зрелостни изпитидо 23.08.2022
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и залидо 24.08.2022
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпитидо 23.08.2022
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпитидо 08.09.2022

III. Указания

  1. Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 08:00 ч. Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ. На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.
  2. Всеки преподавател има дни за консултации, в които  зрелостниците могат да получи пълна информация за формата на изпита по всеки предмет и помощ при подготовката.
  3. Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
  • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити
  • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка
  • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.

В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити. Всеки зрелостник може да се яви на ДЗИ по желание /трети изпит/. Ако оценката от него е различна от слаб /2 / тя също се вписва в дипломата и участва в оформянето на средния успех.

Дава се възможност в чл. 24., ал. 4. от Закона за народната просвета в графата за трети държавен зрелостен изпит по желание на ученика да се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация”.

IV. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?

По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т. 1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи:
„линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма”. Речници, математически формули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити.

V. На сайта  https://www.zamaturite.bg/ могат да се видят изтеглените до този момент варианти на ДЗИ.

VI. Формата и съдържанието на всеки изпит са изложени в Наредба № 1 от 11.04.2003 г. (изм. и доп., ДВ бр. 70 от 09.09.2011 г.) за учебно-изпитните програми за ДЗИ.


Изтегли презентация по темата