ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

                                                                         В ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО

П О К А Н А

ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ

ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО

за провеждане на заседание

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да участвате в заседание на обществения съвет при ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково, което ще се проведе на 28.01.2022 г. /петък/ от 17:30 ч., в електронна среда при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на предложението на директора за разпределяне на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета
  2. Решение на Обществения съвет за включване на ПГДС „Цар Иван Асен II” в Списък на иновативните училища в Република България и деклариране на съгласие за участие в предложената иновация на учениците, които ще бъдат приети в VIII клас, специалност Системно програмиране, през учебната 2022/2023г..

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на имейл: pgds_hask@abv.bg  в срок до 26.01.2022 г.

Материалите по дневния ред са на разположение на всички заинтересовани лица в платформата Microsoft Teams, папка „Файлове“ .

ОТПРАВИЛ ПОКАНАТА: …………………

Димитър Иванов,

председател на Обществения съвет

при  ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково