ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

                                                                         В ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО

П О К А Н А

ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ

ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО

за провеждане на заседание

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да участвате в заседание на обществения съвет при ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково, което ще се проведе на 13.12.2021 г. /понеделник/ от 17:30 ч., в електронна среда при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за изпълнение на дейностите заложени в стратегията за развитие на гимназията.
  2. Съгласуване на капиталови разходи.

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на имейл: pgds_hask@abv.bg  в срок до 09.12.2021 г.

Материалите по дневния ред са на разположение на всички заинтересовани лица в платформата Microsoft Teams, папка „Файлове“ .

ОТПРАВИЛ ПОКАНАТА: …………………

Димитър Иванов,

председател на Обществения съвет

при  ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково