Успехът е онова нещо, за което всички мечтаят. Всеки разбира думата „успех“ по различен начин. За да си успешен, е необходима мотивация и упорит труд. За успеха на учениците от Царската гимназия допринася и работата по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.
И през учебната 2020/2021 година, въпреки трудностите, свързани с обучение в ОРЕС, заниманията по проекта продължиха. В ПГДС „Цар Иван Асен II“ се сформираха общо 11 групи, от които 5 – за допълнително обучение – за преодоляване на образователния дефицит и на пропуските в учебния процес и успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература и 6 групи за занимания по интереси, разделени в следните клубове: „Тенис на маса“, “Волейбол“, „Футбол“, „Дигитално изкуство“, “Бои и мазилки – ефективни техники на полагане“, „Green art – зелено изкуство“.
Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. В зависимост от индивидуалните потребности , гимназистите избират дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и такива, за мотивиране и развиване на заложби и творческо мислене.
Всеки клуб завърши учебната 2020/2021година с представителна изява, на която демонстрира наученото, пречупено през индивидуалното възприятие на всеки участник. Много емоции предизвикаха демонстрациите на спортните клубове, подкрепени от фенове. Изявите на клубовете „Дигитално изкуство“, “Бои и мазилки – ефективни техники на полагане“ и „Green art – зелено изкуство“ също се радваха на интерес, защото предоставиха възможност и на присъстващите гости да се включат в дейността им. Участниците в групите по проекта са се убедили, че за да успеят, желанието им за успех трябва да е по-голямо от страха им от провал. За тях най-голямата победа е, че са превъзмогнали себе си, недоверието, страховете си и свободно и със самочувствие се себеизразяват чрез творчество или спорт и се възприемат като успешни млади хора. Всички участници в клубовете получиха сертификати, а проектът „Подкрепа за успех“ ги насърчава: те могат, защото мислят, че могат!