ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

                                                                       В ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО

П О К А Н А

ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ

ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО

за провеждане на заседание

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да участвате в заседание на обществения съвет при ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково, което ще се проведе на 29.03.2021г. /понеделник/ от 18.00 ч., в електронна среда при следния

                                                     ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за изпълнение на бюджета на гимназията към 31.12.2020 г.
  2. Запознаване с разпределението на делегирания бюджет на гимназията за 2021 г.
  3. Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от установените към края на предходната година превишения на постъпленията над плащанията по бюджета на ПГДС “Цар Иван Асен II
  4. Съгласуване на номинациите за присъждане на  отличия „Ученик на  годината“ и  „За заслуги към образованието и културното дело“ в Община Хасково.

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на имейл: pgds_hask@abv.bg  в срок до 26.03.2021 г.

Материалите по дневния ред са на разположение на всички заинтересовани лица в платформата Microsoft Teams, папка „Файлове“ .

ОТПРАВИЛ ПОКАНАТА: …………………

                                   Димитър Иванов,

                                                                 председател на Обществения съвет

                                                                           при  ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково