ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
В ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ – ХАСКОВО

П О К А Н А

ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ
ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ – ХАСКОВО
за провеждане на заседание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да участвате в заседание на обществения съвет при ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково, което ще се проведе на 20.10.2020г. /вторник/ от 17:30 ч., в електронна среда при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за реализация  на План за изпълнение на дейностите от Стратегията за развитие на ПГДС „Цар Иван Асен II”
  2. Съгласуване на Стратегия за развитие на ПГДС „Цар Иван Асен II” през  периода 2020-2024 г.
  3. Организационни.

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на имейл: pgds_hask@abv.bg  в срок до 16.10.2020 г.

Материалите по дневния ред са на разположение на всички заинтересовани лица в платформата Microsoft Teams, папка „Файлове“.