ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
                                                                         В ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО

П О К А Н А

ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ
ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО
за провеждане на заседание

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да участвате в заседание на обществения съвет при ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково, което ще се проведе на 08.09.2020 г. /вторник/ от 17.30 ч.,в стая 101 при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

1.  Съгласуване на училищните учебни планове за VIII, IX, X и XI клас за учебната 2020/2021 година
2.  Излъчване на представител за участие в актуализиране на Етичния кодекс на ПГДС „Цар Иван Асен II“ град Хасково за учебната 2020/2021 г.
3.  Представяне на списък с учебниците, по които ще се извършва обучението през учебната 2020/2021 г.

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на имейл: pgds_hask@abv.bg  в срок до 04.09.2020 г.

ОТПРАВИЛ ПОКАНАТА: …………………
Димитър Иванов,
председател на Обществения съвет
при  ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково