Със заповед на директора на ПГДС „Цар Иван Асен II“, на базата на писмено уведомление от Община Хасково, писмено уведомление от Представител на работодателите и протокол от събрание на родителите, бе определен поименния състав на Обществения съвет към гимназията:

1. Основни членове:

 • Радослав Ванчев – представител на Община Хасково
 • Милена Тодева – представител на работодателите
 • Димитър Иванов Иванов – представител на родителите
 • Ангелина Колева Ангелова – представител на родителите
 • Теодора Атанасова Въчева – представител на родителите
 • Гергана Георгиева Грозева – представител на родителите
 • Петя Великова Стойчева – представител на родителите

2. Резервни членове:

 • Златка Караджова – представител на финансиращия орган
 • Мако Арнаудов – представител на работодателите
 • Атанас Стойчев Ангелов – представител на родителите
 • Недялко Латунов Григоров – представител на родителите
 • Иванка Димитрова Петрова – представител на родителите

Мандатът на така избрания Обществен съвет е до 18.11.2022 г.