Приключи реализирането на дейност 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците, под формата на извънкласни дейности, продължение на дейността по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали за учебната 2023-2024 година в гимназията. Бяха сформирани 2 клуба по интереси, включващи 30 ученици с ръководители Ганка Митева и Татяна Генева. Проектът е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.