Уважаеми родители,

Ръководството на Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II”  Ви кани  на родителска среща, която ще се проведе на 19.10.2022 г. от 18:00 ч., при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Запознаване с Правилника за дейността на училището;
 2. Запознаване с Училищния учебен план;
 3. Запознаване с График за допълнителния час на класа;
 4. Запознаване с Етичния кодекс на ПГДС „Цар Иван Асен II“;
 5. Условията и срокове за кандидатстване за стипендии;
 6. Избиране съвет на родителите за подпомагане работата на класа и дейността на класния ръководител;
 7. Подготовката за ДЗИ и ЗДИППК за XII клас и Национално външно оценяване в X клас;
 8. Запознаване на родителите с Механизма за противодействие на училищния тормоз;
 9. Информация за БДП
 10. Избор на представител на родителите от всяка паралелка за участие в събрание за излъчване на представители на Обществения съвет;
 11. Резултати от проведените начален преговор и входно ниво.