ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

                                                                         В ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ – ХАСКОВО

П О К А Н А

ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ

ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ – ХАСКОВО

за провеждане на заседание

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.20, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да участвате в заседание на обществения съвет при ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково, което ще се проведе на 07.09.2022 г. /сряда/ от 18:00 ч. в стая 101 при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на училищните учебни планове за VIII, IX, X и XI и XII клас за учебната 2022/2023 година
  2. Представяне на списък с учебниците, по които ще се извършва обучението през учебната 2022/2023 г.

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на имейл: pgds_hask@abv.bg  в срок до 05.09.2022 г.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на всички заинтересовани лица от 02.09.2022 г. до 09.09.2022 г. от 08:00 часа до 16:00 часа в заместник-дирекцията на 3-ти етаж.

ОТПРАВИЛ ПОКАНАТА: …………………

Димитър Иванов,

председател на Обществения съвет

при  ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково