В края на учебната година 17 ученици от 10а клас, специалност „Системно програмиране“, получиха и сертификатите си за успешно завършено обучение и свободно ниво на владение на ключови дигитални компетентности придобити в курса по „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“. Групата е част от проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и реализиран в гимназията.