ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

                                                                       В ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО

П О К А Н А

ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ

ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ – ХАСКОВО

за провеждане на заседание

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да участвате в заседание на обществения съвет при ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково, което ще се проведе на 16.11.2020 г. /понеделник/ от 17.30 ч., в електронна среда при следния

                                                     ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на решение на ПС за редуване на присъствено обучение с обучение в електронна среда

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на имейл: pgds_hask@abv.bg  в срок до 13.11.2020 г.

Материалите по дневния ред са на разположение на всички заинтересовани лица в платформата Microsoft Teams, папка „Файлове“ .

ОТПРАВИЛ ПОКАНАТА: …………………

                                   Димитър Иванов,

                                                                 председател на Обществения съвет

                                                                           при  ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково