ЗАПОВЕД № 529
От 19.03.2021 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО във връзка със Заповед №РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-748 от 19.03.2021 г. на Министъра на образованието и в условията на чл.115а ал.1 от ЗПУО.

НАРЕЖДАМ:

Учебните занятия в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ”- гр. Хасково за учениците в дневна и задочна форма на обучение да се осъществяват от разстояние в електронна среда през платформата Майкрософт Тиймс /Microsoft Teams/ за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Обучението да се осъществява по всички учебни предмети вкл. учебна и производствена практика синхронно /присъствия и текущи оценки/, които се отразяват в електронния дневник на училището.
Учебния час да бъде с продължителност 40 минути.
Организацията на учебния ден както и утвърденото седмично разписание да се спазва стриктно.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители  и ученици по електронен път за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на:
Маргарита Андонова – ЗДУД по общообразователните предмети
инж. Диана Димитрова – ЗДУПД по специални професионални предмети

ДИРЕКТОР: /Маргарита Топалова/