Кадрови ресурси

Подготовката на работници и специалисти с висока обща квалификация изисква професионалното образование да осигурява специализирани знания и умения, които да са в съответствие с внедряваните в икономиката постижения на науката, техниката, технологиите. Това от своя страна изисква както специализирана материално - техническа база, така и висока професионална квалификация на учителите. В Професионална гимназия по дървообработване и строителство педагогическия персонал е 56 учители, от които:

2 учители специалисти по професионална подготовка;
4 с бакалавърска степен;
50 с магистърска степен, 5 от тях с втора степен на професионална квалификация, 4 с трета, 2 с четвърта и 29 с пета степен на професионална квалификация.

  Техните основни приоритети са:

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка, и създаване на мотивация за  саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите;
2. Усъвършенстване на професионалните умения;
3. Постигане на максимални резултати за реализиране на ДОС;
4. Успешна подготовка на бъдещия гражданин на Обединена Европа – знаещ, можещ, социализиран 

Списък на преподавателите в ПГДС "Цар Иван Асен II"

Име

Длъжност

Образование

Специалност

ПКС

Мариела Златева Директор Висше - магистър 1. Българска филология
2. Управление на средното образование
ПКС III
Маргарита Андонова Зам. директор  по учебната дейност Висше - магистър 1. История и география ПКС V

инж. Николай Попов

Зам. директор  по учебно-производствената дейност Висше - магистър

1. Инженер по горско стопанство
2. Инженер по механична технология на дървесината

 
  Зам. директор по административно-стопанската дейност Висше - магистър    
Анна Албеда Учител по български език и литература Висше - магистър 1. Българска филология ПКС ІІ
Маринела Ангелова Учител по български език и литература Висше - магистър 1. Български и руски език и история
2.Детска и юношеска психология
ПКС III
Мариана Тянкова Учител по български език и литература Висше - магистър 1. Български и немски език
2. Германистично езикознание
 ПКС V
Галина Шишкова Учител по математика Висше - магистър 1. Математика ПКС V
Янка Коемджиева Учител по математика Висше - магистър 1. Математика и информатика
2. Организация и управление на образованието
ПКС II
Росица Висарионова Учител по математика и физика Висше - магистър 1. Физика и математика ПКС V
Ана Маркова Учител по физика Висше - магистър

1. Физика

ПКС V
Веска Петкова Учител-методист Висше - магистър

1. Информатика
2. Математика 

ПКС ІІ
инж. Станимир Даскалов Висше - магистър 1. Инженерна физика
2. Информатика и информационни технологии

 ПКС V

Ганка Митева Учител по информатика и математика Висше - магистър

1. Математика и информатика
2. Софтуерни технологии

ПКС V
Татяна Генева Учител по информатика Висше - магистър 1. Математика и информатика
2. Софтуерни технологии
ПКС V
Елена Вълканова Учител по информатика и информационни технологии Висше - магистър 1. Информатика ПКС V
инж.  Красимира Кирилова Учител по информатика и информационни технологии Висше - магистър

1. Инженерна физика
2. Информатика 

ПКС V
инж. Елена Кирева Учител по електроника и информационни технологии Висше - магистър 1. Инженер по електроника   
Виолета Иванова Учител по информатика и информационни технологии Висше - магистър 1. Математика
2. Информатика
 
Минка Кръстева Учител по химия Висше - магистър 1. Химия ПКС V
Силвия Григорова Учител по биология и химия Висше - магистър 1. Биология и химия ПКС V
Недрет Касим Учител по биология и химия Висше - магистър 1. Биология и химия ПКС V
Димитър Иванов Учител по история Висше - магистър 1. История ПКС V
Венера Димитрова Учител по история Висше - магистър 1. История ПКС V
Павлина Стефанова Учител по география Висше - магистър 1. География ПКС V
Малина Захариева - Мичева Учител по икономика Висше - магистър

1. Счетоводна отчетност
2. Психология; Комуникативни нарушения

ПКС III
Красимира Тюмбелева Педагогически съветник Висше - магистър 1. Психология  
Здравка Борисова Учител по философия Висше - магистър

1. Философия 

ПКС V
Красимира Димитрова Учител по английски език Висше  бакалавър

1. Учител по английски език  и български език            

 
Недялка Вълканова Учител по английски език Висше - магистър

1. Английски език и методика
2. Учител по музика и естетика 

ПКС V 
Милена Давидова Учител по английски език Висше - магистър

1. Български език и английски език  
2. Английска филология - лингвистика и превод

 
Антон Петев Учител по английски език Висше - бакалавър 1. Английска филология   ПКС V
Георги Тодоров Учител по английски език Висше - бакалавър 1. Английска филология ПКС V 
Красимира Георгиева Учител по английски език Висше - магистър

1. Български език и френски език
2. Английски език
3. Икономика

ПКС ІV
Гинка Митева Учител по руски език Висше - магистър 1. Руска филология ПКС V
Милена Никова Учител по немски език Висше - бакалавър 1. Български и немски език ПКС V 
Живка Милчева Учител по немски език Висше - магистър 1. Немска филология
2. Английски език
ПКС III
Стайко Стоев Учител по физическо възпитание  Висше - бакалавър 1. Физическа възпитание  
Росен Тодоров Учител по физическо възпитание Висше - магистър 1. Физическо възпитание  
Иван Колешев Учител по физическо възпитание Висше - магистър 1. Физическа култура ПКС II
инж. Милен Милков Учител професионално обучение Висше - магистър 1. Инженер по механична технология на дървесината  
Тихомир  Жеков Учител практическо обучение Полувисше 1. Механична технология на дървесината  
Атанас Филипов Учител практическо обучение Висше - магистър 1. Педагогика на обучението по техника и технология  
арх. Мария Нешева Учител професионално обучение Висше - магистър 1. Архитектура  
инж. Петю Петев Учител професионално обучение Висше - магистъ 1.Инженер по промишлено и гражданско строителство ПКСV
инж. Димитрия Масларова Учител професионално обучение Висше - магистър 1.Инженер по промишлено и гражданско строителство ПКС V
инж. Вера Чепишева Учител професионално обучение Висше - магистър 1.Инженер по промишлено и гражданско строителство ПКС V
Златина Стойнова Учител професионално обучение Висше - магистър 1. Геодезия  
инж. Иван Петков Учител практическо обучение Висше - магистър 1.Инженер по промишлено и гражданско строителство  
Светлана Боримечева Учител професионално обучение Висше - магистър 1. Технология на дървесината  
Диана Конгалова Учител професионално обучение Висше - магистър 1. Екология и опазване на околната среда  
Кичка Иванова Възпитател Висше - магистър 1. Руски език и литература ПКС ІІ

Недялка Беливанова

Възпитател Висше - магистър 1. Математика и информатика ПКС V
Атанас Тодоров Ст. възпитател Висше - магистър 1. Агроном-полевъд ПКС ІІ