Начало arrow Проекти
Навигация
Начало
Новини
Специалности
План - прием
Постижения
Преподаватели
Проекти
Еразъм+
Училище на бъдещето
Спорт
Електронен дневник
Други документи
Образци на документи
ДЗИ 2021
Държавни изпити по професията
Външно оценяване
Профил на купувача
Обществен съвет
Училищно настоятелство
Свободни места
Самостоятелно
Работилница
Предоставяни услуги
Самооценка на качеството на ПОО
Контакти
Адрес: 6300 Хасково
ул. "Пловдивска" № 37
Директор:
038 / 665134
Зам. директори:
038 / 661013
038 / 622047
Канцелария:
тел./факс: 038 / 663897
Счетоводство:
038 / 663867
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
 

Участие в настоящи проекти - за учебната 2020/2021 година. 

 

 • Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ - https://teachers.mon.bg   (IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г.), който предоставя  възможност на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании да се включат отново в предстоящи обучения до края на  изпълнение на проекта без ограничения по отношение на броя  и съдържанието на обученията. Предоставя се и  възможност за включване в групите за обучения на повече от 10% педагогически специалисти  над 54-годишна възраст.
  Предвид актуалните приоритети  и предизвикателства пред образователната система да се акцентира на обученията, които са свързани с подготовката на педагогическите специалисти  за  ефективно преподаване и  оценяване  на резултатите в електронна среда, специфики на  отношения в  училищната онлайн среда и методи за мотивиране и подобряване на резултатите,  обучителни материали и теми при дистанционното обучение, както и STEM образование, интегрирано знание и интегративни уроци.
 • Проект "Без свободен час"
„Без свободен час” – с този проект предвиждаме повишаване ефективността на разходите на училището чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието, съобразени с държавните образователни изисквания.
Реализацията на проекта ще доведе и до уплътняване на свободните часове на учениците в рамките на учебния ден. По този начин ще бъде избегнато пропускането на учебния материал, заложен в програмата. Ще повиши успеваемостта на учениците и тяхната дисциплина, което ще доведе до по-добри резултати в учебно – възпитателния процес и повишаване авторитета на училището.

Друга важна обосновка при реализирането на проекта за заместване на отсъстващите учители в училищата е, че чрез заетостта на учениците ще се осъществи контрол върху здравната култура на подрастващото поколение. Ще осигурим спокойствие от страна на родителите, относно ангажираността на децата в рамките на учебния ден с оглед опазване живота и здравето им.
„Без свободен час” ще доведе до засилване на контрола и въвеждане на вътрешни правила, по отношение на своевременното оповестяване за ползване на платен отпуск.
Чрез осъществяване на този проект предвиждаме отговорност към учебния процес, както от страна на учителите, така и от страна на учениците. 
 • Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. "Образование за утрешния ден".
  През 2020-2021 учебна година в ПГДС „Цар Иван Асен II“ се сформираха общо 2 групи с 33 ученици за занимания по дигитални компетентности. Групите са "Дигитален маркетинг" и  "Junior Web Development”.
 • Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"
  През  учебната 2020/2021 година  продължават заниманията  по проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех".
  В ПГДС „Цар Иван Асен II“се сформираха общо 11 групи, от които 5 групи за допълнително обучение -  за преодоляване на образователния дефицит и  на пропуските в учебния процес и успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература /26 ученици/ и 6 групи за занимания по интереси,  включвщи  90 ученици разделени в следните клубове: „Тенис на маса“, “Волейбол“, „Футбол“, „Дигитално изкуство“, “Бои и мазилки - ефективни техники на полагане“, „Green art - зелено изкуство“.
  Заниманията ще се провеждат в следния график: за първи срок и за втори срок

 

Реализирани проекти


На Вашето внимание предлагаме наскоро реализираните от училището проекти:

 

 • Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. "Образование за утрешния ден".
  През 2019-2020 учебна година в ПГДС „Цар Иван Асен II“ се сформираха общо 3 групи с 45 ученици за занимания по дигитални компетентности. Групите са "Приложни програмни системи", "Програмиране на web дизайн" и "Office 365 и облачните технологии като среда за съвместна работа и обучение".
За подпомагане на дистанционното обучение по проекта бяха отпуснати допълнително средства за закупуване на таблети.
В края на проекта учениците получиха сертификати за успешно завършено обучение .

 • Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех".
  През 2019-2020 учебна година продължават заниманията по проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех".
  В ПГДС „Цар Иван Асен II“ се сформираха общо 9 групи с 99 ученици, от които 4 групи за допълнително обучение - за преодоляване на образователния дефицит и на пропуските в учебния процес и успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература и 5 групи - занимания по интереси, включващи 76 ученици разделени в следните клубове: тенис на маса, волейбол, бадминтон, дигитален маркетинг, забавна и приложна математика.
  Заниманията ще се провеждат по следния график . Може да видите и снимки от проекта .

 

 • Проект "Без свободен час"
„Без свободен час” – проект за повишаване ефективността на разходите на училището чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието, съобразени с държавните образователни изисквания.
Реализацията на проекта доведе и до уплътняване на свободните часове на учениците в рамките на учебния ден. Така е избегнато пропускането на учебния материал, заложен в програмата. Повиши се успеваемостта на учениците и тяхната дисциплина, което доведе до по-добри резултати в учебно – възпитателния процес и повишаване авторитета на училището.
 
 • Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" 2018-2019 г.
  Проектът се състои в подкрепа за всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.
  Предвижда се допълнително обучение по необходимите предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски, което се провежда по следния график .

 •  Проектът „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Гимназията ни е една от 42-те пилотни училища, работещи по проекта. Сформиран е педагогически екип за апробиране на Програмата за кариерно ориентиране на училищно ниво. Разкрит, обзаведен и оборудван е клуб „Кариера“, където се провежда обучение, тренинг, дискусии, групови консултации и други дейности, свързани с кариерното ориентиране и личностното развитие на учениците; индивидуални консултации на родители и семейства и др.

 • Проект  "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. По проекта в гимназията ни са сформирани 12 групи по интереси ръководени от Г. Митева, Ст. Даскалов, Зл. Стойнова, И. Безергянова, Д. Конгалова, Н. Касим, Р. Тодоров, П. Бойчинов, Ст. Стоев и Колешев. Разработваме и web сайт създаден по проекта.

 • На 08.12.2016 година между Община Хасково и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 бе подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по проект „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково, „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.
 
 • Проект на Национален доверителен фонд, Национална схема за зелени инвестиции за "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС - корпус 1 и корпус 2 - общежитие". Проектът се изразява в саниране на двете сгради - топло и хидроизолация и е на обща стойност 188 955 лв. включващи 15 % самоучастие.

 • BG051PO001-4.3.05  „РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛИТЕ”,  Подобряване на достъпа до образование и обучение, Актуализиране на образователния процес в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО "ЦАР ИВАН АСЕН ІІ", гр. Хасково в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ

Общата цел на проектното предложение е да актуализира учебния процес в специалност „Системно програмиране” в  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО "ЦАР ИВАН АСЕН ІІ", гр. Хасково, чрез изграждане на "образователен парк" в активно сътрудничество с партньора Майкрософт България ЕООД - работодател в сферата на ИКТ.         
Специфични цели:                                                                                       
1. Модернизиране на методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на учебните програми и изпитни материали по предварително избрани модули и адаптирането им към нуждите на работодателя - партньор;     2.Осигуряване на подходяща инфраструктура, подпомагаща обучителния процес в професионалната гимназия, чрез създаване на образователен парк -изграждане на „Виртуална лаборатория” и тестов център за професионална сертификация;
3. Надграждане на уменията на преподавателите по ИКТ, чрез участие в специфични обучения за работа с нови сървърни приложения и приложения за разработка;                                                   
4. Адаптиране на специфичните знания и умения на учениците в сферата на ИКТ към нуждите на партньора, посредством провеждане на практически обучения по актуализираните учебни програми в часовете по СИП.  
5. Представяне на целите, идеите и резултатите от проекта сред представителите на заинтересованите страни и споделяне на добри практики от страна на партньорската организация Майкрософт България ЕООД, чрез провеждане на семинари и посещение на място.

 

 • ПРОЕКТ ВG051PO001–3.3.07 „Ученически и студентски практики”, Компонент 1 „Ученически практики”.

Проектът има за цел:
- Подобряване качеството на професионалното обучение и образование
- Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда
- Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
- Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
- Улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
- Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
- Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

Чрез изпълнението на проекта се създават условия устойчив механизъм за сътрудничество между системата на ПОО и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда и се работи за поставяне на ученика в  центъра на образователния процес.
След успешно завършване на практиката училището съвместно с партньорската фирма издава документ на ученика за придобитите компетентности.

Подробна информация за проекта, критерии за подбор на учениците и дейности по разпространение на информацията.

 • BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”

Проектът има за цел да включи педагогически специалисти във форми на обучение за повишаване на квалификацията им.


 • Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Проекта има за цел да осмисли свободното време на учениците , включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности, целящи:
1. Ангажиране на свободното време на поне 40% от учениците в ПГДС «Цар Иван Асен ІІ»
2. Създаване на традиция и приемственост в извънкласните и извънучилищните дейности .
3. Повишаване мотивацията им за учене в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности, чрез придобиване на допълнителни знания, умения, компетентности.
4. Ограничаване на броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на агресия.

                                                                                                                                                                                                 

През учебната 2011/2012 година ПГДС "Цар иван Асен II" е включена в реализацията на проект "План за образователни дейности по Целите на хилядолетието за развитие посредством побратимяване на училища". Проектът се реализира от две водещи организации - Университет "Ка Фоскари" - Венеция, Италия и ОП "Младежки център" - Хасково, България. От страна на училището в проекта е включена една  група ученици, а именно учениците от 9Б клас с ръководител Галена Богоева.
В края на месец януари предстои посещение на училището от представители на страните участнички в проекта - Италия, Франция, Камерун, Буркина Фасо. Съвместно с координиращия екип участниците в проекта от училището ще работят по изготвянето на стратегия за устойчиво развитие свързана с интеркултурното многообразие и екоразвитието.
Нашите побратимени партньори са:
Франция - Lycée Agricole de Contamine Sur Arve, class 2 pro AH
Камерун - Lycée de Makepe, class 2

Проект по секторна програма „Леонардо да Винчи” в дейността „Мобилност”, финансиран по линия на Програма "Учене през целия живот". Името на проекта е „Иновации при производство на декоративна растителност и при парковото строителство“ и е на стойност 18 870 евро.
Той ще осигури реален шанс на учениците от 12 клас, обучаващи се в  специалност "Парково строителство и озеленяване" да се запознаят с новите европейски методи и технологии в сферата на озеленяването.  Партньор на проекта е Gjennestad Videregående Skole – водещо учебно заведение в сферата на градинарството в Stokke, Норвегия, където ще се проведе мобилността.

             

Практиката в продължение на 2 седмици е потапяне в чуждоезикова среда, среда с атрактивност, новаторство и строги правила. Това неминуемо ще бъде стимул за активно изучаване на професията. Избраното професионално училище в Stokke, Норвегия предлага програми по практика, с помощта на които ще бъдат придобити знания и умения в областта на парковото строителство и озеленяване и утвърдено чуждоезиковото обучение.

Проект "Активни и здрави"

Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен II" е едно от деветте училища в България одобрени за финансиране от фондация "Димитър Бербатов". Целта на проекта е осигуряване на възможност за спортуване на ученици от гимназията и лица в неравностойно положение и предвижда обновяване на футболно игрище с размери 60 х 30 м - дренаж, подравняване, затревяване, монтаж на скамейки, поставяне на парапет и оградна мрежа. Финансирането е на стойност 50 хил. лева. След завършването на проекта гимназията разполага с възможности за провеждане на училищни, регионални и зонални състезания по футбол.

 

Проект "С грижа за всеки ученик"
 
ПГДС спечели проект по национална програма "С грижа за всеки ученик", модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади", предмет "Информационни технологии". Бяха обучавани две групи от ученици от специалност "Системно програмиране" за периода от 01.10.2009 до 31.05.2010 г. с ръководители В. Петкова и Г. Батимов.
Учениците се обучаваха за участие с проекти в олимпиадата на ИТ в направление "WEB приложения".

 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Да направим училището привлекателно за младите хора. Наименование на проекта "Горди българи, достойни европейци". Безвъзмездна помощ от Европейски социален фонд: 39884 лв. Продължителност на проекта - 18 месеца. Основни дейности:  
 1. Именуване на училището.  
 2. Целогодишно ангажиране на учениците чрез създаване на клубове по интереси:
Клуб  "Журналисти" с 2 секции:    Училищно радио и Училищен електронен вестник. Ръководители: Валентина Иванова и Невена Добрева
Клуб  "Турист-природолюбител"    Ръководители: Недрет Касим и Маринела Ангелова
Клуб  "Спортист" с 6 секции: Фитнес и бодибилдинг, Бадминтон, Петанка, Канадска борба, Кънки-пързаляне, Плуване
Клуб   "Web-дизайн"   Ръководител: Мари Йорданова
Клуб  "Театър"    Ръководител: Румяна Георгиева от Младежки център- Хасково 
Вокална група   Ръководител: Недялка Вълканова

        3.  Осмисляне свободното време на учениците, живеещи в общежитието, чрез ежедневни спортни и занимателни игри  и туристически походи в почивните дни.      

               Ръководител на проекта:   Александър Батимов

               Координатор:  Маргарита Матева 

Проект по национална програма "Училището -  територия на учениците" към МОН.

   "Умни, талантливи и красиви"

Това е темата на спечеления проект от  Националната програма на МОН "Училището -  територия на учениците", модул "Ритуализация на училищния живот". За да бъдат винаги елегантни и красиви нашите ученици, семействата им ще бъдат подпомогнати финансово със сумата  33145лв., която е 70% от стойността на униформените комплекти. Проектът на моделите е изработен от най-добрите дизайнери на  ДЕЛЕНА ДД -ЕООД Румен Янков Янков и Митко Атанасов Василев и включва пролетно-есенна и зимна колекция. Инициатори и ръководители на проекта са екип от млади учители, ученическият съвет и училищното настоятелство.

           Координатор: Маргарита Андонова

           Организатори: Маргарита Матева, Гергана Хърсева

Други реализирани проекти:

 • Проект "Без граници" за професионално обучение по програма ФАР.
 • Проект "Красива България" - обучени са безработни по направление "Строителство".
 • Българо - Швейцарски проект "Изграждане на мобилен учебен център". Изнесено обучение в: гр. Батак, гр. Чепеларе, района на гр. Карлово. По този проект Лесотехническия университет ни предостави микробус, оборудван за извършване на изнесеното обучение.
 • Проект на министерство на околната среда и водите на тема: "Озеленяване, почистване на замърсените с отпадъци площи и въвеждане на разделно събиране на отпадъци в района на ПГДС - Хасково". За целта бяха закупени: кошчета за смет 10 броя, пейки 10 броя и декоративна растителност.
 • Курсове за "Секач - мотористи на бензиномоторни триони и храсторез" по заявка на Електроразпределение ЕАД - гр. Пловдив с клонове: Пловдив; Асеновград; Карлово.
 • Електроразпределение ЕАД - клон Кърджали Обучени 15 курсисти за придобиване на правоспособност за работа с моторен верижен трион и храсторез.
 • Сключване на шефство с Професионално техническа индустриална гимназия и Дружество за младежта и спорта в град Къркларели, Република Турция.
 • Проект "Обновяване на институции за професионално обучение" по програмата ФАР. Тези средства включват: реконструкция и модернизация на сградата на училището и на работилниците по дървообработване и строителство. Реконструкцията и модернизацията са извършени, но очакваме оборудване и машини.
 • Проект "Ремонт на ученическо общежитие при Професионолна гимназия по дървообработване и строителство гр. Хасково" към Социално Инвестиционен Фонд.
 • Българо - Швейцарски проект "Природосъобразно и устойчиво стопанисване на горите".
 • Проект "Нови строителствени концепции, съобразени с опазване на околната среда" по програма "Леонардо да Винчи".
 • Енергиен проект "Козлодуй"
 • Проект за установяване на двупосочно партньорство със сродни училища:
 • Шефство с училище по дървообработване в гр. Енидже, Република Турция;
 • двустранно партньорство с училище по паркостроителство в гр. Йененстад, Норвегия.
 • Проект трансгранично сътрудничество България - Турция "Еднакви и различни - заедно в Европа". Целта на проекта е в рамките на двете гранични области - Хасково и Къркларели да се създаде устойчиво сътрудничество между Професионална гимназия по дървообработване и строителство - Хасково, Облост Хасково, РБългария и Младежки спортен център гр. Къркларели и Професионална техническа индустриална гимназия гр. Къркларели, Област Къркларели, РТурция в областта на културата, спорта и професионалната реализация на учениците от двете училища.

 

ПГДС е било партньор на:

 • Община Маджарово - "Благоустройство на терени в гр. Маджарово". Обучени 26 безработни лица по професиите "Зидаро - Кофражист" и "Облицовки и Настилки";
 • Община Харманли по "Програма за заетост". Обучени 18 безработни лица по професиите "Зидаро - Кофражист" и "Облицовки и Настилки";
 • Рекординг ООД гр. Хасково по проект "Осигуряване на заетост за подобряване на далекосъобщителната инфраструктура". Обучени 22 безработни лица по професиите "Зидаро - Кофражист" и "Облицовки и Настилки".
 • Бюро по труда - гр. Хасково - обучени 20 безработни лица - "Компютърна грамотност с текстообработка".
 • Електроразпределение ЕАД - клон Хасково. Обучени 20 курсисти за придобиване на правоспособност за работа с моторен верижен трион и храсторез. За целите на курса се използва микробус, оборудван за извършване на изнесено обучение, предоставен от Българо - Швейцарската фондация "Силвика" - гр. София.
 • Напоителни системи ЕАД - клон Хасково. Обучени 6 курсисти за придобиване на правоспособност за работа с моторен верижен трион и храсторез. За целите на курса се използва микробус, оборудван за извършване на изнесено обучение, предоставен от Българо - Швейцарската фондация "Силвика" - гр. София.

Участие в Европейска пролет

  


Училището участва традиционно в европейската инициатива "Пролет в Европа", която се провежда ежегодно под егидата на Европейската комисия.
Във връзка с този празник се организират конференции, европейски уроци, спортни и туристически изяви, лекции.
В двора на училището е залесена паметна алея "Европейска пролет 2003". Нашите ученици изпратиха своите предложения за Конституцията на Европа. Установиха се контакти с училища от държави членки на Европейския съюз.

Проект за трансгранично сътрудничество

Посещене на работилниците в ПТИГ гр. Къркларели

  

27.04-29.04 2006г. Посещене на учениците от ПТИГ гр.Къркларели в ПГДС. Представяне мултимедиен проект "Моят град и моето училище"


  
 
 
ПГДС "Цар Иван Асен ІІ" - град Хасково
© 2014 Haskovo.info & stdask